El passat 7 de juny de 2023 es va constituir la Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat de la Fundació Santa Eulàlia i Fundació Sant Roc. Una acció que encara que les nostres organitzacions estan feminitzades, és d’obligatori compliment per a aquelles empreses de més de 55 treballadors segons indica la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

La comissió, formada per representants legals de les persones treballadores i representants de l’empresa, és el primer pas per a convertir en realitat el Pla d’Igualtat de les nostres fundacions sent per a nosaltres primordial i prioritari el benestar de tots els agents que les conformem, i desitjant que un dia aquests plans deixin d’existir, perquè això significarà que tota la societat ho té arrelat a la seva consciència i podrem prescindir d’ells. Però, també som molt conscients que encara és un aspecte molt latent que hem de continuar treballant i del qual volem formar part.

Què és un Pla d’Igualtat?

Un Pla d’igualtat és “un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i home i a eliminar la discriminació per raó de sexe” tal com es defineix en l’article 46. de la Llei.

Aquest pla ha de fixar objectius concrets d’igualtat a assolir, així com les estratègies i practiques necessàries per a la seva consecució. A més, és important que aquests objectius siguin avaluables per a poder establir sistemes eficaços de seguiment.

Com implementar-lo?

Una vegada es decideix implementar el Pla d’igualtat, s’assumeix el compromís d’integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i home l’organització com a principi bàsic i transversal i d’incloure aquest principi en la política de l’empresa.

Per a això, la Fundació Santa Eulàlia i Fundació Sant Roc han decidit posar-se mans d’una empresa externa, Ingertec, per portar a terme de manera objectiva l’anàlisi diagnòstica i ajudar a la comissió negociadora a l’elaboració del pla d’igualtat, que consistirà en:

  • La priorització de les àrees de millora i la definició d’objectius.
  • Disseny de les accions per a la consecució dels objectius.
  • Informar a tot el personal de les fundacions i fer-los arribar una enquesta anònima per a l’elaboració del diagnòstic.
  • Procediment de seguiment, avaluació, revisió i modificació, per a culminar en la redacció del Pla d’igualtat i la seva posterior inscripció al Registre de Plans d’Igualtat, EL  Registre de Conveni i Acord Col·lectius (REGCON).

Un Pla que sense cap mena de dubte, és un pas més en la construcció d’un camí més just i amable per a la nostra societat i el qual amb molta felicitat orgull us podrem compartir  quan surti del forn!