El programa Gesguard la pal·lia amb acompanyament i suport emocional

De què es tracta el programa Gesguard?

El programa Gesguard, es proposa pal·liar les dificultats de les persones grans que viuen soles, oferint-los, d’una banda, acompanyament i suport emocional i afectiu perquè puguin fer front a la solitud i l’aïllament social, i d’altra, protecció i tutoria en cas d’una situació de desemparament, si lliurement ho demanen.

Objectiu

Alleugerir la solitud de la gent gran que viu sola, vetllar pels seus drets ciutadans i ajudar-los a aconseguir una vida satisfactòria.

Destinataris

Persones grans de més de 65 anys, que visquin soles o acompanyats d’una altra persona amb autonomia limitada o amb relacions familiars complexes.

Actuacions

Comporta l’establiment d’una relació periòdica i continuada que ha de permetre a la persona gran tenir, en el programa, un referent de suport en cas de necessitat.

Es realitza un primer contacte amb la persona usuària per poder realitzar exploració i valoració de la seva situació personal. Seguidament, s’estableix conjuntament professional-usuari/ària la intervenció més adient en cada cas.

  • Comunicació telefònica periòdica, on s’estableix una escolta empàtica i afectuosa, que possibilita a la persona gran un espai per expressar les seves intencions, sensacions, neguits, il·lusions.
  • Visita personal, que suposa una trobada de cortesia amb una estona de companyia a la persona gran en el seu domicili, o bé mitjançant una passejada pel barri, que possibilita a la persona gran exercitar les relacions personals.
  • Entrevistes de seguiment  professionalitzades amb la finalitat de valorar la seva situació de soledat i de necessitats derivades.
  • Farmàcia a domicili, es fa l’entrega de la medicació a domicili segons sigui pautada a la recepta dispensada pel personal sanitari, en blísters marcats diàriament. (cost únic de la medicació).

Acció tutorial

Comporta les actuacions que contribueixin que la persona gran es beneficiï dels seus drets civils i se sentí assistida, segura i protegida en el seu entorn domiciliari i veïnal.

  • Suport personal. Intervenció dirigida a orientar i ajudar  la persona gran a atendre les seves necessitats i donar suport al seu projecte de vida.
  • Administració i gestió de béns. Suposa assessorar a la persona gran en l’administració eficient i profitosa dels seus recursos econòmics disponibles i ajudar-la a exercir els seus drets i deures fiscals.
  • Provisió de drets de ciutadania. S’ofereix informació i la intermediació en relació amb l’obtenció dels seus drets de ciutadania i en l’observació dels seus deures i obligacions.
  • Apoderament. Suposa l’atorgament per part de la persona gran de capacitat jurídica de la Fundació Santa Eulàlia per actuar en el seu nom, adquirida mitjançant escriptura notarial de poders.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu gesguard@fsantaeulalia.org o bé al telèfon 93.252.63.13