Gestió econòmica i patrimonial

Viabilitat i acció benèfica

Es pretén una gestió econòmica que permeti l’estabilitat i viabilitat del projecte fundacional, procurant uns ingressos suficients i la prudència en la despesa, i que també permeti l’acció benèfica vers les persones amb vulnerabilitat econòmica.

La Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc entenen que la gestió econòmica no pot aprofitar-se de la necessitat de serveis de la ciutadania, que ha de fer-se sense detriment de la qualitat idònia dels serveis a pres- tar i sense perjudici dels drets dels treballadors i de les persones beneficiàries.

Ambdues fundacions observen la Llei de fundacions que obliga a aplicar almenys el 70% dels ingressos nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals i a li- mitar les despeses derivades del funcionament del patro- nat al 15% dels ingressos.

Premisses d’actuació en la gestió econòmica:

Establir la contraprestació econòmica dels serveis a partir de les quotes establertes per l’Administració pública, sense encariment discrecional.

Establir la contraprestació econòmica dels serveis a partir de les quotes establertes per l’Administració pública, sense encariment discrecional.

Limitar al 6% les despeses destinades a l’estructura organitzativa de l’entitat per a una major rendibilitat dels recursos, en profit dels beneficiaris dels serveis.

Facilitar a la comunitat serveis, prestacions i actuacions funda- cionals de manera gratuïta o bonificada a partir de l’excedent d’un exercici econòmic.

Sotmetre anualment els comptes a una auditoria externa i/o al control de l’Administració i fer-los públics.

Fundació Santa Eulàlia

Fundació Sant Roc