Finalitat

El propòsit de la Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc és contribuir a la millora o el manteniment del benestar i la qualitat de vida de les persones grans i les seves famílies.

Principis

Principi d’Ètica

La Fundació Santa Eulàlia i la Fundació Sant Roc han de procurar el bé de la persona gran, sigui quina sigui la seva condició personal, i ajudar-la en les seves expectatives i necessitats sempre que lliurement ho sol·liciti i ho accepti, respectant la seva autonomia, quan no l’hi suposi cap perjudici.

Principi del Bé comú

Les Fundacions, com a integrants de la societat, han d’obligar-se a fer que les seves accions tendeixin a procurar el desenvolupament i el benestar de la comunitat.

Principi de Cooperació

Les Fundacions han de col·laborar activament amb les diferents administracions i amb altres entitats de finalitat semblant, participant en els programes de serveis públics i en el treball en xarxa.

Principi de Transparència

Les Fundacions han d’oferir informació regular i pública de l’activitat que gestionen i desevolupen.

Missió

Procurar l’atenció adequada a les necessitats i les demandes socials i assistencials de les persones grans.
Promoure el creixement, la relació i la valoració personal i social de la persona gran.
Vetllar pel bé de la persona gran que necessiti ser protegida, sense que necessàriament hi hagi incapacitació.

Visió

Ser un referent per a les persones grans i les seves famílies en la resolució de les seves necessitats.
Ser reconeguda com una entitat sensible a les necessitats professionals dels seus treballadors, respectuosa amb les seves circumstàncies personals i justa en l’aplicació de la normativa laboral.
Ser considerada com una entitat amb criteri i opinió qualificada pels agents del sector dels serveis socials.

Valors

La generositat: que du a donar-se sense esperar res a canvi.
La solidaritat: que du a l’ajuda, fent-se responsable de l’altre i de la seva situació.
El compromís: que du a obligar-se a donar el millor d’un mateix i cercar l’excel·lència en el que es fa.

Contacta amb nosaltres

Restem a la teva disposició per a qualsevol dubte que puguis tenir